Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.krakinform.com.pl prowadzony jest przez Krakinform Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie na os. Wandy 11/14, 31-905 Kraków, wykonującą działalność na os. Centrum E 9, 31-934 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000129197, numer NIP: 678-002-64-48, numer REGON 00801758, kapitał zakładowy: 50 000 PLN.
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
Księgarnia Internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.krakinform.com.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa i za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary
Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej) prezentowane w Księgarni Internetowej.
Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.krakinform.com.pl, polegająca na zapewnieniu możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach serwisu internetowego Księgarni Internetowej.
Usługodawca – spółka pod firmą Krakinform Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie na os. Wandy 11/14, 31-905 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000129197, numer NIP: 678-002-64-48, numer REGON 00801758
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.  

I Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.krakinform.com.pl (Księgarnia internetowa) prowadzony jest przez Usługodawcę.
2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z Księgarni Internetowej oraz z oferowanych za jej pośrednictwem Usług, w tym określa:
    - warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Księgarni Internetowej oraz
    - zasady zawierania umów sprzedaży Towarów z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach Księgarni Internetowej.

3. Usługodawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II Warunki korzystania z Księgarni Internetowej

1. W ramach Księgarni Internetowej Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    - korzystania z Księgarni Internetowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
    - korzystania z Księgarni Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
    - korzystania z Księgarni Internetowej w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
3. Korzystanie z e-Księgarni możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    - Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej; i inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript,
    - sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024x768,
    - sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color),
    - dostępu do sieci Internet.

III Warunki realizacji Zamówienia

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Księgarni Internetoweję należy wejść na stronę internetową www.krakinform.com.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Księgarni Internetowej i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Księgarni Internetowej.
9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Krakinform - Potwierdzenie złożenia zamówienia nr [nr zamówienia]”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

IV Ceny produktów i promocje

1. Ceny Towarów na stronie Księgarni Internetowej zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Księgarni Internetowej.
3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Księgarnia internetowa zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

V Formy płatności, warunki dostawy

1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
    - przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek

    Bank Spółdzielczy Rzemiosła o/Kraków
    61 8589 0006 0000 0027 3084 0001

    dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane,

    - płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze zamówienia,
    - za pośrednictwem operatora pocztowego,
    - za pośrednictwem kuriera.

2. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronach Księgarni Internetowej.

VI Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Usługodawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Krakinform Sp. z o.o., os. Wandy 11/14, 31-905 Kraków.
7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:
    - nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    - o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta, która została trwale naniesiona na Towar),
    - o w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism,
9. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy - zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia lub w inny sposób w porozumieniu z Klientem.

VII Reklamacje, postanowienia końcowe

1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Księgarni Internetowej: Krakinform Sp. z o.o., os. Wandy 11/14, 31-905 Kraków, e-mail:
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
3. Usługodawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
4. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu krakinform.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Regulamin obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.