Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa

Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:83-208-1517-7
EAN:9788320815177
Kod tytułu:44299
Szerokość:162 mm
Wysokość:238 mm
59,00 zł
25,00 zł
Cena netto: 23,81 zł
(5% VAT)
Ilość stron 224
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2004
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
W podręczniku przedstawiono analizę warunków i zasad kształtowania struktury zadłużenia w warunkach doskonałego i niedoskonałego rynku kapitałowego; pośrednie i bezpośrednie źródła obcego finansowania przedsiębiorstwa; propozycje dotyczące polityki zarządzania strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa z uwzględnieniem kryterium terminu zapadalności i źródeł pochodzenia funduszy.

Spis treści:

Spis treści
Wstęp
1. PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OBCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Wartość firmy a struktura finansowania
1.2. Modele struktury kapitału przedsiębiorstwa w warunkach doskonałego rynku kapitałowego
1.2.1. Cechy doskonałego rynku kapitałowego
1.2.2. Teoria zysku netto
1.2.3. Teoria zysku operacyjnego
1.2.4. Teoria klasyczna
1.2.5. Model Modiglianiego-Millera
1.2.5.1. Teoria nieistotności struktury kapitału
1.2.5.2. Model MM uwzględniający podatek dochodowy od osób prawnych
1.3. Kształtowanie struktury zadłużenia w warunkach doskonałego rynku kapitałowego
2. KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY KAPITAŁU W WARUNKACH NIEDOSKONAŁEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
2.1. Istota niedoskonałego rynku kapitałowego
2.2. Zjawisko asymetrii informacyjnej
2.2.1. Istota asymetrii informacyjnej
2.2.2. Problem negatywnej selekcji
2.2.3. Problem pokusy nadużycia
2.2.4. Problem kosztów monitoringu
2.2.5. Problem kosztów agencji
2.3. Wpływ kosztów bankructwa na decyzje finansowe przedsiębiorstwa
2.4. Finansowanie obce w warunkach niedoskonałego rynku kapitałowego
2.4.1. Struktura finansowania obcego a wartość firmy
2.4.2. Dyscyplinująca rola finansowania obcego
2.5. Podstawy zarządzania strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa
3. FINANSOWANIE POŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Dług pośredni a dług bezpośredni
3.2. Instytucje pośrednictwa finansowego
3.2.1. Rola instytucji pośrednictwa finansowego
3.2.2. Banki i pozabankowe instytucje pośrednictwa finansowego
3.3. Relacje przedsiębiorstwa z bankiem
3.3.1. Istota i znaczenie relacji przedsiębiorstwa z bankiem
3.3.2. Kredyt jako przesłanka kształtowania relacji przedsiębiorstwa z bankiem
3.3.2.1. Rodzaje i warunki udostępniania bankowych instrumentów finansowania pośredniego
3.3.2.2. Uprzywilejowany charakter kredytu jako podstawa relacji przedsiębiorstwa z bankiem
3.3.3. Zabezpieczenie wierzytelności bankowych a monitoring procesów inwestycyjnych
3.3.4. Konflikt interesów w relacji bank-przedsiębiorstwo
3.3.5. Restrukturyzacja zadłużenia pośredniego
3.4. Wartość relacji przedsiębiorstwo-bank
3.4.1. Relacja bank-przedsiębiorstwo jako składnik aktywów niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa
3.4.2. Wycena wartości relacji bank-przedsiębiorstwo
3.4.2.1. Wycena wartości relacji bank-przedsiębiorstwo w przypadku przedsiębiorstwa funkcjonującego w normalnych warunkach
3.4.2.2. Wycena wartości relacji bank-przedsiębiorstwo w przypadku przedsiębiorstwa w okresie trudności finansowych
3.4.3. Propozycja modelu wyceny relacji bank-przedsiębiorstwo
4. FINANSOWANIE BEZPOŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Finansowanie bezpośrednie w Stanach Zjednoczonych, krajach Unii Europejskiej i w Polsce
4.2.1. Stany Zjednoczone
4.2.2. Polska
4.2.3. Kraje Unii Europejskiej
4.3. Projektowanie emisji dłużnych papierów wartościowych
4.3.1. Proces projektowania emisji obligacji
4.3.2. Forma oprocentowania obligacji
4.3.3. Termin wymagalności (wykupu) obligacji
4.3.4. Formy zabezpieczenia roszczeń wierzycieli
4.3.5. Formy emisji obligacji
4.3.6. Formy gwarantowania emisji obligacji
4.3.7. Dodatkowe klauzule zawierane w warunkach emisji obligacji
4.4. Procedura oraz koszty dopuszczenia obligacji do obrotu publicznego i obrotu giełdowego
4.5. Pierwsza publiczna oferta długu
4.5.1. Teoria pośrednictwa finansowego
4.5.2. Teoria wyboru terminu wymagalności
4.5.3. Teoria asymetrii informacyjnej
4.5.4. Teoria monopolu informacyjnego banku
4.6. Restrukturyzacja zadłużenia bezpośredniego
5. KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY WIEKOWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWANIA OBCEGO
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Znaczenie i rozwój instrumentów finansowania długoterminowego
5.3. Analiza czynników wyboru terminu wymagalności instrumentów finansowania obcego w przedsiębiorstwie
5.3.1. Klasyfikacja czynników
5.3.2. Wielkość przedsiębiorstwa
5.3.3. Poziom opcji wzrostu
5.3.4. Termin wymagalności aktywów przedsiębiorstwa
5.3.5. Ryzyko bankructwa i asymetria informacyjna
5.3.6. Koszty agencji
5.3.7. Efektywna stawka podatku dochodowego
6. WYBÓR ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OBCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
6.1. Przesłanki wyboru źródeł finansowania obcego przedsiębiorstwa
6.2. Czynniki makroekonomiczne
6.2.1. System organizacji rynku finansowego
6.2.2. Ocena systemu organizacji i poziomu rozwoju rynku finansowego
6.2.2.1. Źródło ustawodawstwa
6.2.2.2. Efektywność systemu prawnego
6.2.2.3. Poziom korupcji
6.2.2.4. Przyjęte zasady rachunkowości i ich praktyczne wykorzystanie
6.2.2.5. Regulacje z zakresu prawa bankowego
6.2.2.6. System podatkowy
6.2.2.7. Poziom inflacji
6.2.3. Model rynku z dominacją systemu bankowego
6.2.3.1. Model japoński
6.2.3.2. Model germański
6.2.4. Model rynku z dominacją segmentu papierów wartościowych
6.2.5. Rozwijające się systemy finansowe
6.2.5.1. Wysoki poziom inflacji
6.2.5.2. Wysoki poziom zmienności gospodarki
6.2.5.3. Niski poziom rozwoju instytucjonalnego
6.2.5.4. Wysoki poziom interwencjonizmu państwowego
6.2.6. Wpływ systemu organizacji rynku na decyzje finansowe przedsiębiorstwa
6.3. Charakterystyka branży
6.3.1. Alternatywne systemy kontroli
6.3.2. Struktura własnościowa
6.3.3. Udział i struktura majątku trwałego
6.3.4. Poziom dźwigni finansowej
6.3.5. Udział transakcji handlu zagranicznego
6.4. Charakterystyka przedsiębiorstwa
6.4.1. Czynniki bilansowe
6.4.1.1. Wielkość przedsiębiorstwa
6.4.1.2. Udział aktywów niematerialnych
6.4.1.3. Relacja wartość rynkowawartość księgowa
6.4.1.4. Poziom aktywów płynnych
6.4.1.5. Udział aktywów strategicznych
6.4.2. Czynniki wynikające z rachunku zysków i strat
6.4.2.1. Poziom i cykliczność przychodów ze sprzedaży
6.4.2.2. Rentowność przedsiębiorstwa
6.4.3. Pozostałe czynniki wyboru
6.4.3.1. Liczba banków obsługujących
6.4.3.2. Polityka dywidendy
6.4.3.3. Rating kredytowy przedsiębiorstwa
6.4.3.4. Cykl życia przedsiębiorstwa
6.4.3.5. Wartość oraz okres zwrotu projektów inwestycyjnych
6.4.3.6. Poziom zmienności zarządu
6.4.3.7. Charakter przedsiębiorstwa
6.4.3.8. Poziom dywersyfikacji produktów
6.4.3.9. Udział produkcji specjalistycznej
6.5. Rola innowacji finansowych w procedurze wyboru źródeł finansowania obcego
6.6. Polityka kształtowania struktury finansowania obcego
Zakończenie
Bibliografia
Indeks


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.