Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic

Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic

Dostępność:w magazynie 2 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-60186-87-9
EAN:9788360186879
Kod tytułu:44193
Szerokość:165 mm
Wysokość:235 mm
49,90 zł
9,99 zł
Cena netto: 9,51 zł
(5% VAT)
Ilość stron 337
Miejsce wydania Bydgoszcz-Warszawa
Numer wydania 1
Oprawa miękka
Rok wydania 2008
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Książka zawiera analizę zasad umowy ubezpieczenia w oparciu o prawo Unii Europejskiej oraz najnowsze ustawodawstwo i orzecznictwo państw członkowskich UE w tym polskie. Znajomość omawianych w niniejszej publikacji zasad, ich genezy i ewolucji konieczne jest do prawidłowego stosowania norm regulujących stosunek ubezpieczenia, a także formułowania i wykładni wzorców umownych w ubezpieczeniach.

Książka uwzględnia ostatnie zmiany wprowadzone do przepisów polskiego kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia. Książka została opatrzona przedmową Prof. Zdzisława Brodeckiego.
Książka jest kierowana zarówno do przedstawicieli nauki, sędziów, jak i praktyków ubezpieczeniowych: adwokatów, radców prawnych, pośredników ubezpieczeniowych i pracowników zakładów ubezpieczeń może okazać się pomocna przy rozstrzyganiu praktycznych problemów pojawiających się na tle stosowania przepisów o umowie ubezpieczenia w oparciu o rozwiązania wypracowane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Spis treści:

WYKAZ SKRÓTÓW
PRZEDMOWA
WPROWADZENIE
Cele pracy
Metody badawcze
Rozdział I: WSPÓŁCZESNY RYNEK UBEZPIECZEŃ W UNII EUROPEJSKIEJ
Ewolucja europejskiej kultury ubezpieczeniowej
Geneza ubezpieczeń na rynku europejskim
Tradycja morska a tradycja alpejska w ubezpieczeniach
Aksjologiczne aspekty europejskiego rynku ubezpieczeń
Uwagi wstępne
Od rynku wspólnego do rynku wewnętrznego
Metody integracji poprzez prawo
Rynek ubezpieczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej a umowa ubezpieczenia
Uwagi wstępne
Właściwość prawa
Przepisy szczególne o umowie ubezpieczenia
Próby ujednolicenia przepisów ogólnych o umowie ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia na tle przemian instrumentów ochrony przed ryzykiem
Techniczne aspekty ochrony przed ryzykiem w umowie ubezpieczenia
Alternatywne techniki ochrony przed ryzykiem
Rozdział II SWOBODA UMÓW W UBEZPIECZENIACH
Swoboda umów w prawie kontraktowym a ubezpieczenia - zarys ogólny
Wprowadzenie
Ewolucja swobody umów
Wykładnia swobody umów
Elementy swobody umów
Granice swobody umów
Funkcjonowanie swobody umów w ubezpieczeniach
Zawieranie i kształtowanie treści umowy ubezpieczenia
Uwagi wstępne
Granice swobody zawarcia umowy ubezpieczenia
Granice swobody wyboru kontrahenta w umowie ubezpieczenia
Granice swobody wyboru prawa
Granice swobody formy umowy ubezpieczenia
Granice swobody kształtowania treści umowy ubezpieczenia
Lus cogens
Natura stosunku ubezpieczenia
Dobre obyczaje w ubezpieczaniach
Ochrona konsumencka w ubezpieczeniach a swoboda umów
Pojęcie konsumenta w ubezpieczeniach
Wzorce umowne w ubezpieczeniach
Niedozwolone postanowienia umowne
Wykonywanie umowy ubezpieczenia
Uwagi wstępne
Zmiana umowy ubezpieczenia - zagadnienia ogólne
Uprawnienie kształtujące do zmiany umowy
Pogorszenie ryzyka
Zmiana umowy ubezpieczenia zawartej na rachunek osoby trzeciej
Zmiana umowy ubezpieczenia w konsekwencji zmiany wzorca umownego
Zakończenie umowy ubezpieczenia
Podsumowanie
Rozdział III DOBRA WIARA
Konstrukcja dobrej wiary w prawie kontraktowym
Uwagi wstępne
Geneza pojęcia dobrej wiary
Współczesna wykładnia pojęcia dobrej wiary
Dobra wiara jako zasada umowy ubezpieczenia
Zawieranie i kształtowanie treści umowy
Uwagi wstępne
Powinności ubezpieczającego - notyfikacja ryzyka
Powinności ubezpieczyciela
Konsekwencje naruszenia dobrej wiary przy zawieraniu umowy
Wykonywanie umowy ubezpieczenia
Uwagi wstępne
Powinności ubezpieczającego
Powinności ubezpieczyciela
Naruszenie dobrej wiary przy wykonywaniu umowy ubezpieczenia
Dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia
Uwagi wstępne
Powinności ubezpieczającego
Powinności ubezpieczyciela
Podsumowanie
Rozdział IV ZAKAZ WZBOGACANIA
Punkt widzenia zakazu wzbogacania
Uwagi wstępne
Geneza instytucji zakazu wzbogacania
Wykładnia instytucji zakazu wzbogacania
Zakaz wzbogacania w ubezpieczeniach a odpowiedzialność odszkodowawcza
Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej w ubezpieczeniach
Zasady odpowiedzialności ubezpieczeniowej
Szkoda
Świadczenie
Funkcjonowanie zakazu wzbogacania w ubezpieczeniach
Zawieranie i kształtowanie treści umowy
Uwagi wstępne
Interes ubezpieczeniowy
Wartość ubezpieczeniowa i suma ubezpieczenia
Wykonywanie umowy ubezpieczenia
Uwagi wstępne
Zasada nieodpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie
Zakaz wzbogacania a rażące niedbalstwo
Zakaz wzbogacania a składka ubezpieczeniowa
Dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia
Uwagi wstępne
Regres ubezpieczeniowy
Rozdział V „ZASADA" ROZSĄDKU
Punkt widzenia „zasady" rozsądku
Uwagi wstępne
Geneza pojęcia rozsądku
Wykładnia pojęcia rozsądku
Pojęcie rozsądku jako metoda wykładni kontraktów
Pojęcie rozsądku w ogólnych metodach wykładni umów
Wykładnia contra proferentem a rozsądne oczekiwania w umowie ubezpieczenia
Weryfikacja treści i spełnienia obowiązków umownych
Funkcjonowanie „zasady" rozsądku w umowie ubezpieczenia
Zawieranie i kształtowanie treści umowy
Uwagi wstępne
Ocena powinności ubezpieczającego
Wykonywanie umowy ubezpieczenia
Uwagi wstępne
Powinności stron
Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia
Uwagi wstępne
Termin zgłoszenia roszczenia
Rozsądny ubezpieczycie! a odmowa wypłaty świadczenia
Rozsądne oczekiwania ubezpieczającego
Rozdział VI PODSUMOWANIE
Uniwersalny charakter zasad umowy ubezpieczenia
Przemiany zasad umowy ubezpieczenia
Swoboda umów a bezpieczeństwo prawne
Renesans pojęcia dobrej wiary
Metamorfoza instytucji zakazu wzbogacania
Pojęcie rozsądku w randze zasady
Dualizm umowy ubezpieczenia jako instrumentu ochrony przed ryzykiem
Metoda integracji urnowy ubezpieczenia w Unii Europejskiej poprzez Prawo
DODATEK
POZAEUROPEJSKI RYNEK UBEZPIECZEŃ
Amerykański rynek ubezpieczeń
Azjatycki rynek ubezpieczeń
Rynek ubezpieczeń w kulturze islamu
WYKAZ WYKORZYSTANYCH OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWA KRAJOWEGO
WYKAZ WYKORZYSTANYCH AKTÓW PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
WYKAZ WYKORZYSTANYCH AKTÓW PRAWA UNIJNEGO
WYKAZ WYKORZYSTANYCH ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH I SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
WYKAZ WYKORZYSTANYCH ORZECZEŃ SĄDÓW KRAJOWYCH
PRACE DOKTORSKIE NIEPUBLIKOWANE
BIBLIOGRAFIA


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.