Podstawy mikroekonomii

Podstawy mikroekonomii

Autor:Ewa Moroz
Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:83-208-1545-2
EAN:9788320815450
Kod tytułu:44567
Szerokość:163 mm
Wysokość:237 mm
41,90 zł
24,90 zł
Cena netto: 23,71 zł
(5% VAT)
Ilość stron 279
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 1
Oprawa miękka
Rok wydania 2005
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Podstawy mikroekonomii to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów, którzy stykają się z teorią ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) po raz pierwszy. Autorka postawiła sobie za cel zmuszenie Czytelnika do ciągłego szukania odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego?". Ekonomii nie warto, nie wolno, wręcz nie da się uczyć na pamięć.

Taka wiedza nigdy nie będzie użyteczna. Jedynie rzeczywiste zrozumienie poszczególnych tematów daje gwarancję, że Czytelnik będzie w przyszłości potrafił wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Podręcznik stanowi zbiór wykładów dotyczących wybranych zagadnień mikroekonomicznych. Podzielono go na osiemnaście rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia ekonomiczne. W rozdziale drugim zawarto wprowadzenie do zagadnień związanych z decyzjami producentów. W rozdziałach od trzeciego do dziewiątego zaprezentowano analizę mechanizmu rynkowego oraz zachowania konsumentów. W rozdziałach od dziesiątego do piętnastego podjęto próbę wyjaśnienia zachowań producentów (sprzedawców) funkcjonujących w różnych warunkach rynkowych. W ostatnich trzech rozdziałach zawarto skróconą analizę rynków podstawowych czynników produkcji.

Na końcu podręcznika zostały zamieszczone "Załączniki". Jest to przede wszystkim zbiór przykładów powiązanych z tematyką poszczególnych rozdziałów. Pojawiły się w nich także komentarze do różnych zagadnień oraz informacje uzupełniające wiedzę na poszczególne tematy.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. WPROWADZENIE
Czym zajmuje się ekonomia?
Ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna
Mikroekonomia i makroekonomia
Inne ważne pojęcia

Rozdział 2. MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE
Zasoby
Możliwości produkcyjne i wybór ekonomiczny

Rozdział 3. RYNEK
Definicja rynku
Czy pojęcie rynku musi się wiązać z konkretnym miejscem?
Czy pojęcie rynku musi się wiązać z pieniądzem?
Elementy rynku
Rynek to nie tylko dobra i usługi
Ograniczenia rynku
Klasyfikacje rynku
Rynek a własność prywatna
Mechanizm rynkowy

Rozdział 4. RYNEK OD STRONY POPYTU
Popyt a wielkość popytu
Prawo popytu
Krzywa popytu
Wyjątki od prawa popytu
Zmiany wielkości popytu
Zmiany popytu
Determinanty popytu - czynniki kształtujące popyt
Popyt rynkowy

Rozdział 5. RYNEK OD STRONY PODAŻY
Podaż a wielkość podaży
Prawo podaży
Krzywa podaży
Zmiany wielkości podaży
Zmiany podaży
Determinanty podaży - czynniki kształtujące podaż
Podaż rynkowa

Rozdział 6. RÓWNOWAGA RYNKOWA
Równowaga wielkości popytu i podaży
Nadwyżka popytu i nadwyżka podaży
Zmiany popytu
Zmiany podaży
Jednoczesne zmiany popytu i podaży
Kontrola cen
Cena maksymalna
Cena minimalna

Rozdział 7. ELASTYCZNOŚĆ POPYT
Elastyczność cenowa popytu
Popyt cenowo elastyczny i nieelastyczny
Popyt doskonale elastyczny i doskonale nieelastyczny
Determinanty elastyczności cenowej
Elastyczność popytu dla tej samej krzywej popytu
Współczynnik elastyczności cenowej popytu
Krzywa w prawo, krzywa w lewo
Elastyczność popytu w krótkim i długim okresie
Elastyczność dochodowa popytu
Współczynnik elastyczności dochodowej popytu
Dobra normalne
Dobra niższego rzędu
Dobra pierwszej potrzeby
Dobra wyższego rzędu
Wykorzystanie znajomości elastyczności dochodowej dla danego dobra
Elastyczność mieszana popytu
Współczynnik elastyczności mieszanej popytu
Elastyczność mieszana popytu dóbr substytucyjnych
Elastyczność mieszana popytu dóbr komplementarnych
Jak interpretować współczynnik elastyczności mieszanej?

Rozdział 8. TEORIA RACJONALNEGO ZACHOWANIA KONSUMENTA
Teoria racjonalnego zachowania konsumenta - podstawy modelu
Ograniczenie budżetowe
Jak wyznaczyć ograniczenie budżetowe konsumenta?
Zmiany dochodu przy niezmienionych cenach nabywanych dóbr
Zmiany cen nabywanych dóbr
Analiza użyteczności
Krzywe obojętności
Mapa preferencji
Różnice preferencji
Optimum konsumenta
Indywidualne różnice preferencji

Rozdział 9. ZMIANY STANU RÓWNOWAGI KONSUMENTA
Zmiany dochodu a optimum konsumenta
Wpływ wzrostu dochodu na wielkość konsumpcji dóbr normalnych
Wpływ wzrostu dochodu na wielkość konsumpcji dóbr niższego rzędu
Krzywa dochód - konsumpcja
Zmniejszenie dochodu konsumenta
Zmiany cen a optimum konsumenta
Krzywa cena - konsumpcja
Wyznaczanie krzywej indywidualnego popytu na podstawie krzywej cena - konsumpcja
Efekt substytucyjny i efekt dochodowy

Rozdział 10. TEORIA PODAŻY: OPTYMALNA WIELKOŚĆ PRODUKCJI/SPRZEDAŻY
Koszt alternatywny
Teoretycznie najprostsza metoda ustalenia poziomu produkcji zapewniającego zysk maksymalny
Ustalanie optymalnych rozmiarów produkcji - problemy praktyczne
Koszty stałe i koszty zmienne w krótkim i długim okresie
Dlaczego zysk maleje po przekroczeniu pewnego poziomu produkcji?
Czy sprzedaż większej liczby produktów, niż wynikałoby z kryterium maksymalizacji zysku, oznacza błąd?
Czy maksymalizacja przychodu oznacza to samo, co maksymalizacja zysków?
Czy maksymalizacja zysku oznacza to samo, co minimalizacja kosztów?
Praktyczna metoda szybkiego ustalenia poziomu produkcji zapewniającego zysk maksymalny
Przychód krańcowy i koszt krańcowy - prezentacja graficzna
Przychód krańcowy - szerzej
Krzywa kosztu krańcowego
Podsumowanie

Rozdział 11. TEORIA PODAŻY: KOSZT PRZECIĘTNY, CENA, ZYSK
Koszt przeciętny i cena
Przedsiębiorstwo - analiza długookresowa
Długookresowe koszty przeciętne
Korzyści i niekorzyści skali
Koszt przeciętny i koszt krańcowy
Decyzje przedsiębiorstwa w długim okresie
Przedsiębiorstwo - analiza krótkookresowa
Przeciętne koszty całkowite, przeciętne koszty stałe i przeciętne koszty zmienne
Koszty stałe i przeciętne koszty stałe
Decyzje przedsiębiorstwa w krótkim okresie

Rozdział 12. KONKURENCJA DOSKONAŁA
Charakterystyka rynku konkurencji doskonałej
Krzywa popytu w warunkach konkurencji doskonałej
Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej
Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej w długim okresie
Decyzje przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej w krótkim okresie
Krzywa podaży w konkurencji doskonałej
Wejście i wyjście
Równowaga w warunkach konkurencji doskonałej

Rozdział 13. MONOPOL
Charakterystyka monopolu
Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa (gałęzi)
Ustalanie wielkości produkcji
Ustalanie ceny
Równowaga w monopolu
Krzywa podaży w monopolu
Negatywne efekty monopolu
Dyskryminacja cenowa
Monopol naturalny

Rozdział 14. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej
Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji monopolistycznej w krótkim okresie
Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji monopolistycznej w długim okresie

Rozdział 15. OLIGOPOL
Zmiany cen i krzywa popytu w oligopolu
Złamana krzywa popytu w oligopolu
Czynniki określające poziom wyjściowej ceny P0
Zmowa oligopolistów

Rozdział 16. PRACA
Popyt na pracę
Krzywa popytu na pracę
Popyt na pracę a polityka rządu
Podaż pracy
Krzywa indywidualnej podaży pracy
Czynniki wpływające na podaż pracy
Podaż pracy a maksymalizacja użyteczności konsumenta
Krzywa podaży pracy dla całego rynku
Równowaga na rynku pracy
Dochód transferowy i renta ekonomiczna

Rozdział 17. KAPITAŁ
Zmiany wielkości zasobu
Popyt na usługi kapitału
Dzisiejsze koszty, przyszłe przychody
Wartość bieżąca kapitału
Rynek kredytowy - rynkowa podaż kapitału pożyczkowego

Rozdział 18. ZIEMIA
Rynek usług ziemi
Renta gruntowa
Alternatywne sposoby wykorzystania ziemi w krótkim i długim okresie

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. Definicja ekonomii - synteza
Załącznik 2. Prawo malejących przychodów
Załącznik 3. Zwiększanie produkcji i koszt alternatywny w świetle prawa malejących przychodów
Załącznik 4. Malejąca krańcowa użyteczność dóbr
Załącznik 5. Malejąca produktywność zasobów
Załącznik 6. Przedsiębiorczość
Załącznik 7. Podmioty występujące na rynku
Załącznik 8. Incoterms
Załącznik 9. Rynek centralnie sterowany, gospodarka nakazowa - paradoksy
Załącznik 10. Zmiany popytu - przykładowy czynnik oddziałujący na spadek popytu
Załącznik 11. Preferencje konsumentów - dziesięć wielkich trendów
Załącznik 12. Preferencje konsumentów - rynki docelowe
Załącznik 13. Preferencje konsumentów - z czego są zbudowani Europejczycy?
Załącznik 14. Kontrola cen - synteza
Załącznik 15. Zmiany popytu i podaży - podsumowanie
Załącznik 16. Elastyczność popytu - synteza
Załącznik 17. Elastyczność popytu w przypadku nieliniowej funkcji popytu
Załącznik 18. Czynniki wpływające na wrażliwość cenową (elastyczność popytu)
Załącznik 19. Krótki i długi okres w ekonomii - planowanie strategii prowadzenia działalności
Załącznik 20. Elastyczność podaży
Załącznik 21. Preferencje konsumentów - efekt kontrastu
Załącznik 22. Preferencje konsumentów - konformizm
Załącznik 23. Krzywe obojętności nie mogą się przecinać
Załącznik 24. Krzywe obojętności mają nachylenie ujemne
Załącznik 25. Substytucja - przykład
Załącznik 26. Zysk księgowy i zysk ekonomiczny (nadzwyczajny)
Załącznik 27. Minimalizowanie kosztów
Załącznik 28. Rozmiary produkcji a najlepsza technologia
Załącznik 29. Teoria podaży - synteza decyzji przedsiębiorstwa
Załącznik 30. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w długim i w krótkim okresie
Załącznik 31. Korzyści skali - specjalizacja
Załącznik 32. Korzyści skali - specjalizacja - krzywa doświadczenia
Załącznik 33. Korzyści skali - zasada dwóch trzecich
Załącznik 34. Krótkookresowa i długookresowa krzywa podaży w warunkach konkurencji doskonałej
Załącznik 35. Pozioma krzywa długookresowej podaży gałęzi w warunkach konkurencji doskonałej - przypadek szczególny
Załącznik 36. Rodzaje dyskryminacji cenowej
Załącznik 37. Praktyki monopolistyczne
Załącznik 38. Różnicowanie produktu - konkurowanie o lokalizację
Załącznik 39. Różne modele oligopolu
Załącznik 40. Zmowa - OPEC
Załącznik 41. Dylemat więźnia
Załącznik 42. Zagrożenie ze strony potencjalnych konkurentów
Załącznik 43. Cechy struktur rynkowych
Załącznik 44. Przykładowe kryteria oceny potencjalnych pracowników
Załącznik 45. Obiektywizacja kryteriów zatrudniania
Załącznik 46. Proces oceniania - przykładowe problemy
Załącznik 47. Oszczędzać, czy wydawać już dziś
Załącznik 48. Zasoby a strumienie
Załącznik 49. Podstawy mikroekonomii - synteza pojęć´
Bibliografia
Indeks


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.