Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:83-208-1622-X
EAN:9788320816228
Kod tytułu:44555
Szerokość:162 mm
Wysokość:237 mm
62,90 zł
37,91 zł
Cena netto: 36,10 zł
(5% VAT)
Ilość stron 469
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 3
Oprawa miękka
Rok wydania 2006
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Jest to najnowszy podręcznik z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, którego lektura pozwoli Czytelnikom dostrzec i zrozumieć zasadnicze problemy internacjonalizacji i globalizacji gospodarek narodowych. Cztery podstawowe części, na które podzielony został wykład, poświęcono są kolejno: teorii handlu międzynarodowego, polityce handlowej, międzynarodowym stosunkom finansowym oraz stosunkom gospodarczym krajów słabiej rozwiniętych. Poszczególne rozdziały kończą zestawy pytań.

Spis treści:

Od autora
Część I WPROWADZENIEInternacjonalizacja procesu gospodarowania i międzynarodowe stosunki gospodarcze
Powstanie i rozwój gospodarki światowej
Współczesny handel międzynarodowy
Znaczenie handlu międzynarodowego dla poszczególnych krajów
Ekonomiczne konsekwencje istnienia granic politycznych między krajami
Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych
Pytania
Część II TEORIA HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO
Klasyczne teorie handlu międzynarodowego
Merkantylizm
Teoria przewagi absolutnej
Teoria przewagi komparatywnej
Teoria kosztów absolutnych i kosztów względnych w ujęciu geometrycznym
Rozwinięcie teorii przewagi komparatywnej
Teoria Ricarda w ujęciu pieniężnym
Teoria przewagi komparatywnej w warunkach większej liczby towarów
Model Dornbuscha-Fischera-Samuelsona
Weryfikacja teorii przewagi komparatywnej
Pytania
Neoklasyczna teoria handlu międzynarodowego
Narzędzia badawcze
Korzyści z handlu międzynarodowego
Podział korzyści z wymiany międzynarodowej
Krzywa popytu wzajemnego
Terms of trade
Pytania
Wyposażenie w czynniki produkcji jako podstawa handlu międzynarodowego
Twierdzenie Heckschera-Ohlina
Wyrównywanie się cen czynników produkcji
Efekt Stolpera-Samuelsona
Empiryczna weryfikacja twierdzenia Heckschera-Ohlina
Pytania
Alternatywne teorie handlu międzynarodowego
Korzyści skali produkcji a handel międzynarodowy
Handel wewnątrzgałęziowy
Koncepcje opóźnienia naśladowczego i cyklu życia produktu a handel międzynarodowy
Koncepcja nakładającego się popytu
Konkurencja monopolistyczna a handel międzynarodowy
Pytania
Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy
Skutki wzrostu gospodarczego dla handlu międzynarodowego
Wpływ wzrostu gospodarczego na terms of trade i dobrobyt kraju
Źródła wzrostu gospodarczego i ich wpływ na handel międzynarodowy
Pytania
Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
Przyczyny międzynarodowych przepływów czynników produkcji
Międzynarodowe przepływy kapitału
Inwestycje portfelowe: chęć uniknięcia ryzyka jako motyw wywozu kapitału
Kredytyfinansowe
Inwestycjebezpośrednie
Pojęcia wstępne
Strategia przedsiębiorstwa a inwestycje bezpośrednie
Znaczenie inwestycji bezpośrednich w gospodarce światowej
Wpływ inwestycji bezpośrednich na gospodarkę kraju wywożącego i przywożącego kapitał
Międzynarodowe przepływy siły roboczej
Przyczyny międzynarodowych przepływów siły roboczej
Główne kierunki migracji
Ekonomiczne skutki migracji siły roboczej
Pytania
Część III POLITYKA HANDLOWA
Cło
Pojęcie i rodzaje cła
Mechanizm działania cła
Ekonomiczne skutki cła
Model małego kraju
Model dużego kraju
Stopień protekcji celnej
Pytania
Bariery pozataryfowe
Mechanizm ograniczeń ilościowych i ich skutki
Dobrowolne ograniczenie eksportu i jego mechanizmy
Inne bariery pozataryfowe
Mechanizmy subsydiów produkcji krajowej i subsydiów eksportowych oraz ich skutki
Dumping
Pytania
Wolny handel a protekcjonizm
Tradycyjne argumenty na rzecz protekcjonizmu
Argumenty niesłuszne
Argumenty słuszne w określonych warunkach
Współczesne argumenty na rzecz protekcjonizmu
Strategiczna polityka handlowa
Polityka przemysłowa
Ograniczenia handlowe jako środek do osiągnięcia celów politycznych — sankcje ekonomiczne
Ograniczenia handlowe a polityka ochrony środowiska
Wpływ handlu międzynarodowego na zagrożenie środowiska
Polityka ekologiczna jako czynnik wpływający na swobodę handlu i konkurencyjność eksportu
Narodowa polityka ekologiczna
Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie ochrony środowiska jako czynnik utrudniającyhandelmiędzynarodowy
Perspektywy współzależności handlu międzynarodowego i ochrony środowiska
Pytania
Cenowy mechanizm dostosowawczy w warunkach kursów płynnych
Dochodowy mechanizm dostosowawczy
Teoretyczne podstawy dochodowego mechanizmu dostosowawczego
Mechanizm mnożnikowy w gospodarce zamkniętej
Równowaga w gospodarce otwartej
Międzynarodowe konsekwencje działania mechanizmu dochodowego
Monetarny mechanizm dostosowawczy
Pytania
Polityka dostosowawcza
Przyczyny i cele polityki dostosowawczej
Narzędzia polityki dostosowawczej
Polityka zmiany wydatków
Polityka przesuwania wydatków
Politykakursowa
Polityka wybiórczego przesuwania wydatków
Ograniczenia polityki dostosowawczej
Podejścieabsorpcyjne
Polityka zmiany wydatków i polityka przesuwania wydatków a równowaga zewnętrzna i wewnętrzna
Pytania
Międzynarodowy system walutowy
Pojęcie i przesłanki istnienia międzynarodowego systemu walutowego
Międzynarodowy system walutowy przed II wojną światową
System walutowy z Bretton Woods
Warunkipowstania
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Ocena działania międzynarodowego systemu walutowego z Bretton Woods
Współczesny międzynarodowy system walutowy
Powstanie współczesnego międzynarodowego systemu walutowego
Funkcjonowanie współczesnego systemu walutowego
Współpraca walutowa w Europie Zachodniej
Pytania
Część V MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE A KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ
Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się
Charakterystyka krajów rozwijających się
Teoria handlu międzynarodowego a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się
Polityka handlowa krajów rozwijających się zmierzająca do zwiększenia korzyści z handlu międzynarodowego
Próby stabilizacji cen eksportowanych surowców — międzynarodowe porozumienia towarowe
Zmiana struktury produkcji — strategia antyimportowa i proeksportowa
Próby instytucjonalnej zmiany miejsca krajów rozwijających się w handlu międzynarodowym — UNCTAD, Nowy Ład Ekonomiczny, Milenijne Cele Rozwoju
Pytania
Kryzys zadłużeniowy i możliwości jego rozwiązywania
Skala problemu zadłużenia
Przyczyny światowego kryzysu zadłużeniowego
Zagrożenia związane z kryzysem zadłużeniowym
Możliwości rozwiązania globalnego problemu zadłużenia
Pytania
Współczesne kryzysy finansowe
Nowe tendencje w przepływie kapitału do krajów rozwijających się w latach dziewięćdziesiątych XX w
Pojęcie kryzysu finansowego
Koncepcje teoretyczne wyjaśniające kryzysy walutowe lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
Skutki kryzysów walutowych w latach dziewięćdziesiątych
Pytania
Wyzwania globalizacji
Korzyści i zagrożenia globalizacji
Przebudowa międzynarodowego ładu gospodarczego
Pytania
Odpowiedzi
Literatura cytowana
Indeks rzeczowy

 

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.