Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej

Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-208-1899-4
EAN:9788320818994
Kod tytułu:44549
Szerokość:162 mm
Wysokość:237 mm
62,90 zł
35,90 zł
Cena netto: 34,19 zł
(5% VAT)
Ilość stron 315
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 2
Oprawa twarda
Rok wydania 2010
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z makroekonomii. Autorzy przedstawili: współczesne nurty myślenia w makroekonomii (m.in. neoklasyczny, postkeynesowski, monetarystyczny); teorię i praktykę gospodarki rynkowej (m.in. system gospodarki rynkowej i jej typy, rola państwa w takiej gospodarce); funkcjonowanie gospodarki rynkowej (m.in. sprawność gospodarki, rozwój i wzrost gospodarczy, rola pieniądza i polityka pieniężna, nierównowaga we współczesnej gospodarce, budżet państwa, restrukturyzacja polskiej gospodarki); makroekonomię gospodarki światowej (m.in. globalizacja, międzynarodowa integracja gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze, makroekonomiczne dysproporcje w rozwoju współczesnej gospodarki światowej).

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wyższych uczelni technicznych na różnych poziomach i typach kształcenia, ale także dla studentów uczelni ekonomicznych i rolniczych.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część pierwsza: Wstęp do teorii i praktyki gospodarki rynkowej

1. Współczesne szkoły myślenia ekonomicznego w makroekonomii
1.1. Szkoła neoklasyczna
1.2. Nurt keynesowski
1.2.1. Postkeynesizm
Fundamentalizm keynesowski
Synteza neoklasyczna
Krzywa Phillipsa
1.2.2. Neokeynesizm
1.3. Szkoła monetarystyczna
1.3.1. Charakter pieniądza
1.3.2. Naturalna stopa bezrobocia
1.3.3. Dochód permanentny
1.3.4. Wnioski dla polityki gospodarczej według monetarystów
1.3.5. Spór wokół monetaryzmu
1.4. Nowa ekonomia klasyczna
1.4.1. Implikacje polityczne nowego podejścia klasycznego
1.5. Szkoła realnego cyklu koniunkturalnego
1.6. Inne szkoły
1.6.1. Nurt instytucjonalny
1.6.2. Ekonomia podaży
1.7. Teoria ekonomii w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego
Zadania i ćwiczenia
Literatura zalecana

2. System gospodarki rynkowej i jej typy
2.1. Istota gospodarki rynkowej
2.2. Typy gospodarki rynkowej
2.2.1. Neoliberalny typ gospodarki rynkowej − model anglosaski
2.2.2. Gospodarka rynkowa socjaldemokratyczna − model państwa dobrobytu
2.2.3. Społeczna gospodarka rynkowa
2.2.4. Wschodnioazjatycki model gospodarki rynkowej
Zadania i ćwiczenia
Literatura zalecana

3. Rola państwa w gospodarce rynkowej
3.1. Ewolucja poglądów na rolę państwa w gospodarce rynkowej
3.2. Kierunki działania państwa w gospodarce rynkowej
3.3. Argumenty za i przeciw ekonomicznej roli państwa
3.3.1. Zawodność rynku
3.3.2. Zawodność państwa
Zadania i ćwiczenia
Literatura zalecana

Część druga: Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej

4. Ocena sprawności gospodarki rynkowej
4.1. Miary poziomu działalności w gospodarce
4.2. Konkurencyjność gospodarki i polityka konkurencji
4.2.1. Pojęcie konkurencyjności
4.2.2. Metody oceny konkurencyjności
4.2.3. Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki
4.2.4. Perspektywy wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki
4.3. Innowacyjność krajów
Zadania i ćwiczenia
Literatura zalecana

5. Wzrost i rozwój gospodarczy w teorii i praktyce
5.1. Konceptualizacja pojęć wzrostu i rozwoju gospodarczego
5.2. Miary wzrostu i rozwoju gospodarczego
5.2.1. Wskaźniki ilościowe
5.2.2. Wybrane wskaźniki jakościowe
5.3. Czynniki wzrostu gospodarczego
5.4. Granice wzrostu gospodarczego
Zadania i ćwiczenia
Literatura zalecana

6. Rola pieniądza i polityka pieniężna
6.1. Historia i funkcje pieniądza
6.2. Pojęcie pieniądza
6.3. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza
6.3.1. Popyt na pieniądz
6.3.2. Podaż pieniądza
6.3.3. Kreacja pieniądza
6.4. Historia bankowości centralnej
6.5. Polityka pieniężna
6.5.1. Stopy procentowe
6.5.2. Operacje otwartego rynku
6.5.3. Rezerwa obowiązkowa
6.5.4. Operacje kredytowo-depozytowe
6.5.5. Zmiany równowagi na rynku pieniądza
Zadania i ćwiczenia
Literatura zalecana

7. Nierównowaga we współczesnej gospodarce
7.1. Przyczyny wahań koniunkturalnych
7.1.1. Charakterystyka faz cyklu koniunkturalnego
7.1.2. Oddziaływanie państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego
7.2. Bezrobocie jako skutek nierównowagi
7.2.1. Klasyfikacja bezrobocia
7.2.2. Teorie bezrobocia
Neoklasyczna teoria bezrobocia
Keynesowska teoria bezrobocia
7.3. Inflacja jako skutek nierównowagi
7.3.1. Istota inflacji
7.3.2. Teorie inflacji
7.3.3. Inflacja a stopy procentowe
7.3.4. Mechanizm transmisji monetarnej
Zadania i ćwiczenia
Literatura zalecana

8. Budżet państwa
8.1. Struktura budżetu państwa
8.2. Funkcje budżetu państwa
8.3. Rodzaje polityki fiskalnej
8.4. Wybrane problemy polityki fiskalnej państwa
8.4.1. Zależność między stopą podatkową a wpływami budżetowymi
8.4.2. Fiskalizm a tempo wzrostu gospodarczego
8.4.3. Nierównowaga budżetowa i deficyt finansów publicznych
8.5. Budżet polski w okresie transformacji
8.6. Budżet zadaniowy
Zadania i ćwiczenia
Literatura zalecana

9. Transformacja systemowa polskiej gospodarki
9.1. Istota transformacji systemowej
9.2. Metody przejścia do gospodarki rynkowej
9.3. Osiągnięcia dotychczasowej transformacji w Polsce
Zadania i ćwiczenia
Literatura zalecana

Część trzecia: Makroekonomia gospodarki światowej

10. Globalizacja
10.1. Pojęcie, korzyści i zagrożenia procesu globalizacji
10.2. Międzynarodowe przepływy kapitału − pojęcie i formy
10.3. Ocena poziomu globalizacji gospodarki
10.4. Korporacje transnarodowe
10.5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie globalizacji
Zadania i ćwiczenia
Literatura zalecana

11. Międzynarodowa integracja gospodarcza
11.1. Teoretyczne aspekty integracji
11.1.1. Pojęcie, cel i przesłanki integracji
11.1.2. Warunki i formy integracji
11.2. Integracja europejska
11.3. Polska w Unii Europejskiej − oczekiwania, skutki i wyzwania
Zadania i ćwiczenia
Literatura zalecana

12. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
12.1. Handel międzynarodowy − teorie wymiany międzynarodowej
12.2. Międzynarodowa wymiana usług
12.3. Bilans płatniczy
12.3.1. Pojęcie bilansu płatniczego
12.3.2. Struktura bilansu płatniczego
12.3.3. Problem równowagi bilansu płatniczego
12.4. Stosunki monetarne w gospodarce otwartej
12.4.1. Charakterystyka rynku walutowego
12.4.2. Rodzaje rynków walutowych
12.4.3. Rodzaje transakcji na rynku walutowym
Tradycyjny rynek walutowy
Nowy rynek walutowy
12.4.4. Kursy walutowe
Zadania i ćwiczenia
Literatura zalecana

13. Makroekonomiczne dysproporcje rozwojowe współczesnej gospodarki światowej
13.1. Diagnoza stanu − ścieżki doświadczeń krajów rozwiniętych i rozwijających się
13.2. Analiza przyczyn i warunków zapobiegających narastaniu dysproporcji rozwojowych
13.2.1. Wczesne teorie rozwoju
Teorie modernizacji
Teorie podstawowych potrzeb
Teorie zależności
13.2.2. Współczesne nurty ekonomii rozwoju
Neoliberalizm
Instytucjonalny wymiar w ekonomii rozwoju
13.3. Konsekwencje dysproporcji rozwojowych
13.3.1. Problem żywnościowy
13.3.2. Problem zadłużenia międzynarodowego
13.3.3. Degradacja środowiska naturalnego
13.3.4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Zadania i ćwiczenia
Literatura zalecana

Bibliografia
Indeks rzeczowy


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.