Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe

Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-208-2004-1
EAN:9788320820041
Kod tytułu:44535
Szerokość:162 mm
Wysokość:238 mm
54,90 zł
32,90 zł
Cena netto: 31,33 zł
(5% VAT)
Ilość stron 179
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Rok wydania 2012
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
W promocji tak
Język polski
W momencie akcesji do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska stała się jednocześnie państwem członkowskim Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) z derogacją. W rezultacie, mimo nasilonej obecnie krytyki strefy euro, nasz kraj jest zobowiązany do tworzenia warunków przyjęcia wspólnej waluty europejskiej.

Pełne członkostwo w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej przyniesie dla gospodarki wiele skutków, których oszacowanie jest dużym wyzwaniem, m.in. ze względu na różny horyzont czasowy występowania poszczególnych efektów.
Choć według większości badań bilans korzyści i kosztów wynikających z akcesji jest dodatni, to obecna sytuacja makroekonomiczna i budżetowa wielu państw Unii skłania do prowadzenia szczegółowych badań nad konsekwencjami płynącymi z zastąpienia złotego wspólną walutą europejską. Z tego względu w niniejszej książce, na podstawie modeli ilościowych, zostały ukazane możliwe implikacje makroekonomiczne akcesji Polski do strefy euro.

Spis treści:

Wprowadzenie, Piotr Krajewski
1. Skutki akcesji Polski do strefy euro — przegląd wybranych badań, Paweł Gajewski
1.1. Korzyści bezpośrednie
1.1.1. Koszty transakcyjne
1.1.2. Ryzyko kursowe
1.1.3. Obniżenie stopy procentowej
1.2. Korzyści pośrednie
1.3. Skutki utraty autonomicznej polityki pieniężnej i polityki kursowej
1.4. Wpływ euro na ceny
1.5. Podsumowanie
2. Specyfika gospodarki polskiej a korzyści i zagrożenia, związane ze wstąpieniem do strefy euro, Stefan Krajewski
2.1. Cechy strukturalne gospodarki polskiej
2.1.1. Duży udział rolnictwa w gospodarce
2.1.2. Niski udział sektora usług w tworzeniu PKB
2.1.3. Duży udział sektorów schyłkowych
2.1.4. Słaby sektor finansowy
2.1.5. Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna
2.1.6. Niski poziom techniczny gospodarki
2.1.7. Niedokończona prywatyzacja
2.1.8. Niestabilny rynek pracy
2.1.9. Niekonsekwentna polityka socjalna
2.2. Postęp w zakresie konwergencji nominalnej
2.3. Dysparytet w zakresie konwergencji realnej
2.4. Wpływ kryzysu gospodarczego na proces wchodzenia Polski do strefy euro
2.5. Potencjalne korzyści z przystąpienia Polski do strefy euro
3. Europejska unia walutowa a teoria optymalnych obszarów walutowych, Katarzyna Piłat
3.1. Geneza powstania teorii optymalnych obszarów walutowych
3.2. Definicje optymalnych obszarów walutowych
3.3. Tradycyjne teorie OOW
3.3.1. Teoria R.A. Mundella
3.3.2. Teoria R.I. McKinnona
3.3.3. Teoria P.B. Kenena
3.3.4. Teoria H.G. Grubela
3.4. Nowa teoria optymalnych obszarów walutowych
3.4.1. Problem symetryczności szoków
3.4.2. Bilans korzyści i kosztów integracji
3.4.3. Inne wybrane postulaty i problemy teorii OOW
3.5. Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa a teoria OOW
3.6. Podsumowanie
4. Wpływ utraty autonomicznej polityki pieniężnej na absorpcję zaburzeń egzogenicznych, Zbigniew Kuchta
4.1. Konstrukcja modelu
4.1.1. Podmioty mikroekonomiczne
4.1.2. Model log-liniowy
4.2. Estymacja modelu DSGE
4.2.1. Metoda estymacji
4.2.2. Dane statystyczne
4.2.3. Rozkłady a priori i kalibracja parametrów
4.3. Wyniki estymacji
4.3.1. Rozkłady a posteriori
4.3.2. Dopasowanie modelu
4.4. Reakcja gospodarki przy alternatywnych regułach polityki pieniężnej
4.5. Podsumowanie
Załącznik 4.1. Procedura estymacji bayesowskiej modelu DSGE
Załącznik 4.2. Zastosowane dane statystyczne
5. Efekty oczekiwanego i nieoczekiwanego zacieśnienia polityki pieniężnej, Paweł Baranowski
5.1. Podstawy teoretyczne i specyfikacja modelu
5.2. Dane i wyniki estymacji
5.3. Rozwiązanie modelu i założenia symulacji — uwagi ogólne
5.4. Wyniki symulacji — standardowa reguła Taylora
5.4.1. Szok nieoczekiwany
5.4.2. Szok oczekiwany
5.5. Wyniki symulacji — reguła Taylora typu forward looking
5.5.1. Szok nieoczekiwany
5.5.2. Szok oczekiwany
5.6. Podsumowanie
Załącznik 5.1. Zapis macierzowy modelu na potrzeby rozwiązania za pomocą procedury GenSys (standardowa reguła Taylora)
Załącznik 5.2. Analiza wrażliwości funkcji reakcji na szok polityki pieniężnej
6. Skutki polityki fiskalnej nakierowanej na spełnienie kryteriów z Maastricht, Piotr Krajewski
6.1. Konstrukcja modelu
6.2. Dynamika modelu
6.3. Oddziaływanie konsolidacji fiskalnej po stronie dochodowej i wydatkowej
6.4. Dekompozycja oddziaływania wydatków rządowych
6.5. Efekty zmian opodatkowania dochodów z kapitału i pracy
6.6. Podsumowanie
Zakończenie, Piotr Krajewski
Bibliografia


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.