Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnej z lat 2001-2007

Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnej z lat 2001-2007

Wydawca: Adam Marszałek
Dostępność:w magazynie 2 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-7780-299-1
EAN:9788377802991
Kod tytułu:35115
Szerokość:159 mm
Wysokość:225 mm
39,20 zł
32,14 zł
Cena netto: 30,61 zł
(5% VAT)
Ilość stron 295
Miejsce wydania Toruń
Oprawa miękka
Rok wydania 2012
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
W literaturze poświęconej politycznej reklamie telewizyjnej obecne są dwa podejścia. Pierwsze odnosi się do wpływu przedmiotowego środka przekazu na zachowania wyborców. Drugie koncentruje się na analizie jego formy i treści.
W naukowej publicystyce prezentującej wyniki dociekań nad polską telewizyjną reklamą polityczną, można natrafić na publikacje odnoszące się do obydwu rodzajów badań. Dociekania poświęcone kształtowaniu postaw elektoratu zostały opublikowane miedzy innymi przez Wojciecha Cwalinę [2000J, gdzie autor skupił się na sposobach wpływania na emocje głosujących. Z kolei analiza zawartości spotów audiowizualnych stanowiła problem badawczy na przykład w pracy Katarzyny Giereło-Klimaszewskiej [2008J, gdzie dokonano komparatystyki treści reklam z polskich wyborów prezydenckich.

Przeważająca większość opracowań traktująca o tej formie komunikacji została poświęcona wyborom na urząd Prezydenta, zaś reklamy emitowane w innych elekach są znaczenie rzadziej przedmiotem badań. Chociaż na polskim rynku wydawniczym zdążyło się ukazać kilka monografii, których znaczna część dotyczy reklam tewizyjnych prezentowanych w czasie kampanii parlamentarnych [por. Olczyk Kolczyński, Mazur 2009], to w zdecydowanej większości przypadków prezentacja rozważań nad tą formą promocji ogranicza się do artykułów publikowanych w pracach zbiorowych czy na łamach naukowych periodyków.
Ze wstępu

Autor podjął pionierską - w znacznym stopniu - próbę opisu i wyjaśnienia skomplikowanego fenomenu, jakim od dziesiątków lat w życiu politycznym społeczeństw demokratycznych jest marketing polityczny. V/spółcześnie trudno sobie wyobrazić prowadzenie działalności politycznej bez wykorzystywania rozmaitego typu technik marketingowych. Widoczne jest to dobrze także 'w Polsce doby transformacyjnej.
Marketing stał się ważnym instrumentem wykorzystywanym w rywalizacji (walce) politycznej partii i ugrupowań politycznych oraz w budowaniu ich kontaktów ze społeczeństwem, głównie w kontekście pozyskiwania zwolenników i kształtowania zachowań wyborczych. Dążenie do zdobycia władzy, a następnie jej sprawowanie i utrzymanie w kilkuletniej choćby perspektywie nie byłoby dziś możliwe bez umiejętnego stosowania technik marketingowych.
Fragment recenzii prof. dr hab. Alfreda Lutrzykowskiego

W swojej pracy Wojciech Peszyli ski podjął interesującą próbę charakterystyki i ocen działań reklamowych realizowanych przez polskie podmioty rywalizacji pelitycznej w trakcie parlamentarnych kampanii wyborczych. Z perspektywy polskiej refleksji naukowej nad komunikowaniem politycznym, zaskakująco ubogiej w znaczące opracowania na temat reklamy politycznej, podjęcie tej tematyki badawczej przez Autora zasługuje na szczególne wyróżnienie. Należy podkreślić dobre przygotowanie merytoryczne, widoczne zarówno 'vV części teoretycznej, jak i empirycznej pracy.
W kompetentny naukowo sposób przedstawiono kluczowe zagadnienia z zakresu teorii marketingu politycznego odnoszące się do reklamy politycznej; w równie rzetelny sposób dokonano analizy materiałów reklamowych z polskich kampanii wyborczych, trafnie wskazując ewolucję koncepcji formatowania telewizyjnych przekazów reklamowych w praktyce politycznej.
Fragment recenzji prof. dr hab. Alariusza Kolczynskiego

Spis treści:

Wstęp
1. Założenia wstępne
1.1. Przedmiot badań
1.2. Pytania i hipotezy badawcze
2. Struktura pracy i dobór próby
3. Metoda badań
Rozdział I
Telewizyjna reklama polityczna
1. Wprowadzenie
2. Reklama telewizyjna jako środek politycznej promocji
3. Definicja telewizyjnej reklamy politycznej
4. Klasyfikacje telewizyjnych reklam politycznych
4.1. Charakter przekazu
4.2. Sekwencja działań w kampanii reklamowej
4.3. Czas trwania komunikatu
4.4. Sposoby prezentacji politycznego produktu
4.5. Rodzaj promowanego podmiotu, promowane elementy politycznego produktu, rodzaj apelu
5. Telewizyjna reklama negatywna
5.1. Charakter ataku
5.2. Prawdziwość zawieranych informacji
6. Komponenty telewizyjnej reklamy politycznej
6.1. Warstwa wizualna
6.2. Warstwa werbalna
6.3. Warstwa dźwiękowa
7. Werbalne i pozawerbalne środki reklamy telewizyjnej
7.1. Mit polityczny
7.2. Symbol
7.3. Slogan
8. Wnioski
Rozdział II
Telewizyjna reklama polityczna w kampaniach parlamentarnych w latach 2001-2007
l. Wprowadzenie
2. Status prawny reklamy telewizyjnej w wyborach parlamentarnych
3. Wydatki komitetów wyborczych na polityczną reklamę telewizyjną
4. Oddziaływanie reklam telewizyjnych na medialny dyskurs
4.1. Reklama telewizyjna a medialny dyskurs - wzajemne interakcje
4.2. Kampanie w 2001 i w 2005 r.
4.3. Kampania parlamentarna w 2007 r.
S. Wnioski
Rozdział III
Prezentacja platform personalnych produktów politycznych
1. Wprowadzenie
2. Lewica
3. Liga Polskich Rodzin
4. Platforma Obywatelska
S. Polskie Stronnictwo Ludowe
6. Prawo i Sprawiedliwość
7. Samoobrona
8. Wnioski
RozdziałIV
Prezentacja platformy programowej produktów politycznych
l. Wprowadzenie
2. Lewica
3. Liga Polskich Rodzin
4. Platforma Obywatelska
5. Polskie Stronnictwo Ludowe
6. Prawo i Sprawiedliwość
7. Samoobrona
8. Wnioski
Rozdział V
Telewizyjne negatywne kampanie reklamowe
1. Wprowadzenie
2. Lewica
3. Liga Polskich Rodzin
4. Platforma Obywatelska
S. Polskie Stronnictwo Ludowe
6. Prawo i Sprawiedliwość
7. Samoobrona
8. Wnioski
Zakończenie
Źródła i literatura
Aneks


Inne tytuły z serii Oblicza mediów

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.