Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi

Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi

Wydawca: Adam Marszałek
Dostępność:w magazynie 2 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-7611-941-0
EAN:9788376119410
Kod tytułu:35434
Szerokość:159 mm
Wysokość:225 mm
49,00 zł
40,18 zł
Cena netto: 38,27 zł
(5% VAT)
Ilość stron 572
Miejsce wydania Toruń
Oprawa miękka
Rok wydania 2011
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Podejmowane w książce problemy, odnoszące się do rozmaitych aspektów wolności wypowiedzi, mają nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne znaczenie. Na książkę składają się artykuły opracowane przez pracowników naukowych na co dzień zajmujących się problematyką mediów oraz dziennikarzy, którzy te media tworzą. Pozwala to na ujęcie postawionego problemu badawczego w możliwie szerokim kontekście. Dzięki temu zawarte w artykułach przemyślenia ich autorów i nierzadko wyjątkowo trafne propozycje zmian nie tylko poszerzają naszą wiedzę, ale nade wszystko chronią nas od jednostronności myślenia w mówieniu i myśleniu o wolności wypowiedzi urzeczywistnianej przez wolne media. [...]
Mamy nadzieję, że będzie także doskonałą inspiracją do pogłębionej refleksji naukowej nad istotą wolności wypowiedzi oraz poszukiwań praktycznych rozwiązań związanych z nią problemów.
Wojciech Lis, Zbigniew Husak

[...] odpowiedzialność mediów staje się coraz większa. Zagadnienia etyczne nabierają szczególnej wagi. W tym miejscu należy ze smutkiem skontastować, że niewiele polskich uczelni kształcących dziennikarzy prowadzi kursy dotyczące etyki mediów. I w tym kontekście monografia staje się jedną z pozycji kluczowych. Redaktorzy słusznie zauważają, że wolność ściśle wiąże się z poczuciem odpowiedzialności. Niestety współczesny świat medialny w pogoni za sensacją, za zyskiem, zatraca tę odpowiedzialność. [...] Jest to publikacja pomocna nie tylko w procesie kształcenia dydaktycznego studentów dziennikarstwa, politolo-gii, kulturoznawstwa, ale także winna być obowiązkową lekturą dla wszystkich praktyków medialnych. I to zarówno dla samych dziennikarzy, jak i sterników mediów.
Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Nierenberga

[...] pozycja adresowana jest do czytelnika, któremu nieobce są problemy szeroko rozumianej wolności wypowiedzi i jej uwarunkowań kulturowych oraz prawnych, zwłaszcza w Polsce. Ten krąg odbiorców jest relatywnie szeroki, jednak Autorzy prac składających się na recenzowany tom w odpowiedni sposób precyzują swój namysł, co sprawia, że przedłożony do recenzji tom uznać należy za udaną próbę poszukiwań istoty funkcjonowania współczesnych mechanizmów odnoszących się do tytułowej wolności wypowiedzi. [...] Uznać należy, że książka stanowi ciekawy przyczynek do dyskusji nad modelem wolności obywatelskich związanych z konstytucyjnym przywilejem wolności wypowiedzi. [... ] Otrzymaliśmy tu ciekawą pracę, sprawnie napisaną, dotyczącą niezwykle ważnego problemu, a przez to poruszanego w wielu naukach współczesnej humanistyki.
Z recenzji dr. hab. Marka fezińskiego, prof. UMK

Spis treści:

WSTĘP
Część I
Aksjologiczne podstawy wolności wypowiedzi
TADEUSZ Guz
Wolność wypowiedzi w aspekcie aksjologii metafizyczno-chrześcijańskiej
MARIANZDYB
Wolność wypowiedzi. Aksjologiczne dylematy wolności
KRYSTYNA CZUBA
Wolność wypowiedzi - przejaw szacunku wobec prawdy i osoby ludzkiej
MONIKA MALMON
Filozoficzne podstawy wolności wypowiedzi
MICHAŁ DROŻDŻ
Medialna mitologizacja wolności słowa - wyzwania dla etyki
PIOTR BIELAWSKI
Wolność to odpowiedzialność: uwagi do systemu medialnego - fundamentu demokracji
Część II
Normatywne podstawy wolności wypowiedzi
WOJCIECH LIS, ZBIGNIEW HUSAK
Konstytucyjne podstawy wolności wypowiedzi
GRZEGORZ KOWALSKI
Konstytucyjna regulacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
ZBIGNIEW HUSAK
Ratio legis rejestracji stron internetowych
PIOTR WIŚNIEWSKI
Wpływ prawa Unii Europejskiej na tworzenie prawa mediów w Polsce. Zagadnienia wybrane
JULIUSZ STANISŁAW ŚWIĘCKI
Wdrażanie naziemnej telewizji cyfrowej przykładem kształtowania administracyjnej polityki medialnej w Polsce a wolność środków masowego przekazu
Część III
Ochrona dóbr osobistych a wolność wypowiedzi prasowej
VOLODYMYR KOSSAK
Ochrona prywatności i dóbr osobistych w działalności prasowej
KRYSTYNA ŚWIĘCKA
Ochrona dóbr osobistych a wolność krytyki prasowej
ANNA KOMADOWSKA
Prawo do krytyki a popełnienie przestępstwa zniesławienia
ADAM HODNAR, HARBARA GRABOWSKA
Przestępstwo znieważenia Prezydenta RP w świetle międzynarodowych oraz konstytucyjnych standardów wolności słowa
ADAM HALICKI
Wysokość zadośćuczynienia za pomówienie
DOMINIKA HYCHAWSKA-SINIARSKA
Postulaty zmian w prawie prasowym (uwagi de lege Jerenda)
Część IV
Ograniczenia wolności wypowiedzi prasowej
LUCYNA SZOT
Prawo do wolności słowa w Polsce - przykłady ograniczeń
LIDIA KATARZYNA JASKUŁA
Uczucia religijne jako granica wolności wypowiedzi (wybrane zagadnienia prawne)
ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI
Granice wolności wypowiedzi w badaniach naukowych
WOJCIECH LIS
Tymczasowe zabezpieczenie powództwa - forma cenzury czy ochrona dóbr osobistych
GRZEGORZ TYLEC
Cywilnoprawna ochrona wypowiedzi udzielonej prasie. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 września 2008 r
DARIUSZ GRZEGORZ ŻAK
Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo na forach internetowych
Część V
Społeczno-kulturowe aspekty wolności wypowiedzi
MAREK GÓRKA
Wolność iluzji czy iluzja wolności? O granicach wolności w życiu politycznym
TOMASZ GoBAN-KLAS
Wolność dziennikarska w sytuacjach aktów terrorystycznych, kataklizmów, katastrof, krachów i skandali, czyli media w społeczeństwie ryzyka
KATARZYNA GIEREŁO- KLIMASZEWSKA
Swoboda i niezależność mediów w świetle działalności KRRiT - wybrane przykłady
MAGDALENA SZPUNAR
Rozmawianie na ekranie. Społeczne znaczenie i funkcje programów typu talk-show
CZESŁAW GALEK
Zagrożenia wychowawcze świata wirtualnego


Inne tytuły z serii Oblicza mediów

Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.