Zarys geotechniki

Zarys geotechniki

Dostępność:w magazynie 1 egz.
Czas realizacji:24 h
ISBN:978-83-206-1914-0
EAN:9788320619140
Kod tytułu:45128
Szerokość:165 mm
Wysokość:235 mm
75,00 zł
67,50 zł
Cena netto: 64,29 zł
(5% VAT)
Ilość stron 723
Miejsce wydania Warszawa
Numer wydania 10
Oprawa miękka
Rok wydania 2013
Typ Książka
PKWiU 58.11.1
Język polski
Klasyczny podręcznik akademicki z zakresu geotechniki. Omówiono rodzaje gruntów, ich właściwości i stany, metody badań ośrodków gruntowych i określania parametrów geotechnicznych, rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym, odkształcenia i nośność podłoża gruntowego, geotechnikę korpusów ziemnych, fundamentowanie budynków, geotechnikę nawierzchni drogowych oraz przykłady zastosowania teorii w praktyce.

Spis treści:

Przedmowa
Do Czytelnika

ROZDZIAŁ 1
Wstęp
1.1 Krótki rys historyczny
1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych

ROZDZIAŁ 2
Wiadomości ogólne o gruntach budowlanych
2.1 Grunty budowlane
2.2 Wietrzenie i rozdrobnienie skał
2.3 Podział gruntów w zależności od sposobu ich powstawania

ROZDZIAŁ 3
Podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów
3.1 Skład mineralny gruntów
3.2 Powierzchnia graniczna cząstek gruntowych
3.3 Zjawiska fizykochemiczne na powierzchni granicznej
3.4 Zjawisko tiksotropii
3.5 Kapilarność
3.6 Wpływ zjawisk fizykochemicznych na fizyczne i mechaniczne właściwości gruntów

ROZDZIAŁ 4
Rodzaje gruntów, ich fizyczne właściwości oraz stany
4.1 Fazy w gruncie
4.2 Struktury gruntu
4.3 Skład granulometryczny gruntów
4.4 Oznaczanie składu granulometrycznego gruntów
4.5 Krzywe uziarnienia i wskaźniki różnoziarnistości gruntów
4.6 Podstawowe cechy fizyczne gruntu
4.7 Cechy określające porowatość gruntów
4.8 Stopnie zagęszczenia i stany gruntów sypkich
4.9 Granice konsystencji, stopnie plastyczności i stany gruntów spoistych
4.10 Wpływ wody na ciężar objętościowy gruntów
4.11 Stany zawilgocenia gruntów

ROZDZIAŁ 5
Niektóre laboratoryjne metody oznaczania fizycznych cech gruntów
5.1 Uwagi wstępne
5.2 Analiza makroskopowa gruntów mineralnych
5.3 Badanie makroskopowe gruntów organicznych
5.4 Badanie makroskopowe gruntów nietypowych
5.5 Badanie makroskopowe gruntów nasypowych
5.6 Laboratoryjne badania gruntów
5.7 Oznaczanie podstawowych cech fizycznych gruntu
5.8 Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów sypkich
5.9 Oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych
5.10 Wskaźnik piaskowy

ROZDZIAŁ 6
Przepływ wody w gruncie
6.1 Rodzaje wody w gruncie
6.2 Woda gruntowa
6.3 Ciśnienie wody w porach gruntu
6.4 Wodoprzepuszczalność gruntów/l 12
6.5 Zasadnicze kierunki przepływu wody w gruncie
6.6 Siatka przepływu/l17
6.7 Ciśnienie spływowe
6.8 Wpływ ciśnienia spływowego na ciężar objętościowy gruntu
6.9 Laboratoryjne metody oznaczania współczynnika wodoprzepuszczalności
6.10 Laboratoryjne metody oznaczania siły ssania wody przez grunt
6.11 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą studni depresyjnych
6.12 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą drenażu poziomego
6.13 Zabezpieczanie budowli podziemnych przed wodą
6.14 Studnie infiltracyjne

ROZDZIAŁ 7
Własności mechaniczne gruntów budowlanych
7.1 Wiadomości wstępne
7.2 Ściśliwość gruntów
7.3 Wytrzymałość gruntów
7.4 Wytrzymałość glin i iłów na ściskanie jednoosiowe oraz ich wrażliwość
7.5 Badania mechanicznych cech gruntów w aparacie uniwersalnym
7.6 Badania cech mechanicznych skał
7.7 Uwagi dodatkowe

ROZDZIAŁ 8
Naprężenia w ośrodku gruntowym
8.1 Wiadomości wstępne
8.2 Wyznaczanie naprężeń pierwotnych (własnych)
8.3 Rozkład naprężeń w gruncie od pionowej siły skupionej
8.4 Rozkład naprężeń w gruncie od działania obciążenia ciągłego
8.5 Rozkład naprężeń pod nasypami
8.6 Wyznaczanie naprężeń pionowych pod środkiem obciążonego obszaru kołowego
8.7 Nomogram Newmarka
8.8 Rozkład naprężeń kontaktowych pod absolutnie sztywnymi fundamentami
8.9 Wyznaczanie naprężeń metodą punktu znamiennego
8.10 Rozkład naprężeń przy poziomym obciążeniu powierzchni półprzestrzeni
8.11 Wyznaczanie naprężeń pod fundamentami budowli
8.12 Podłoże budowli i jego głębokość aktywna

ROZDZIAŁ 9
Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego
9.1 Zależność odkształceń podłoża od jego obciążeń
9.2 Nośność podłoża
9.3 Osiadanie fundamentów
9.4 Współczynniki podatności podłoża gruntowego
9.5 Konsolidacja gruntów ściśliwych

ROZDZIAŁ 10
Stateczność zboczy i budowli
10.1 Wstęp
10.2 Stateczność zboczy naturalnych i sztucznych
10.3 Stateczność zboczy podpartych
10.4 Przykłady zabezpieczenia budowli przed osuwiskami (z praktyki autora)

ROZDZIAŁ 11
Wpływ mrozu na grunty
11.1 Uszkodzenia nawierzchni drogowych i kolejowych oraz budynków
11.2 Tworzenie się wysadzin
11.3 Podciąganie wody do strefy zamarzania gruntu
11.4 Głębokość przemarzania gruntu
11.5 Kryteria gruntów wysadzinowych
11.6 Przełomy nawierzchni drogowych
11.7 Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami
11.8 Spływ skarp wykopów i nasypów na wiosnę

ROZDZIAŁ12
Dopuszczalne obciążenia i osiadania fundamentów budowli
12.1 Rodzaje fundamentów
12.2 Fundamenty płytkie - bezpośrednie
I12.3 Fundamenty głębokie - pośrednie
12.4 Fundamentowanie budowli na terenach szkód górniczych
12.5 Fundamentowanie specjalne

ROZDZIAŁ 13
Roboty ziemne
13.1 Uwagi ogólne
13.2 Zagęszczalność gruntów
13.3 Badania mechanicznych cech gruntów zagęszczanych
13.4 Projektowanie robót ziemnych
13.5 Wykonawstwo robót ziemnych
13.6 Konsolidacja dynamiczna
13.7 Kontrola zagęszczenia nasypów

ROZDZIAŁ 14
Projektowanie i budowa nasypów na słabonośnym podłożu bagnistym
14.1 Wiadomości ogólne
14.2 Badania terenowe i laboratoryjne podłoża słabonośnego
14.3 Stateczność nasypów na podłożu bagnistym
14.4 Osiadanie nasypów na błotach
14.5 Budowa nasypów na podłożu błotnistym
14.6 Stabilizacja gruntów słabonośnych za pomocą pionowych sączków

ROZDZIAŁ 15
Stabilizacja gruntów
15.1 Ogólne wiadomości
15.2 Mieszanki optymalnej536
15.3 Projektowanie i kontrola mieszanek optymalnych
15.4 Stosowanie chemicznych środków przeciwpylnych
15.5 Stabilizacja gruntów cementem
15.6 Stabilizacja gruntów wapnem
15.7 Stabilizacja gruntów popiołami lotnymi z węgla brunatnego
15.8 Stabilizacja gruntów bitumami
15.9 Stabilizacja chemiczna gruntów
15.10 Wykonawstwo robót stabilizacyjnych

ROZDZIAŁ 16
Projektowanie nawierzchni drogowych z uwzględnieniem
cech podłoża gruntowego
16.1 Wiadomości wstępne
16.2 Warunki pracy nawierzchni betonowych i ich wymiarowanie
16.3 Nawierzchnie podatne
16.4 Metoda PJ-IBD
16.5 Wzmacnianie nawierzchni na podstawie pomiarów ugięć
16.6 Metody oparte na wskaźniku CBR
16.7 Metody projektowania nawierzchni pracujących w fazie odkształceń sprężystych
16.8 Uwagi końcowe

ROZDZIAŁ 17
Klasyfikacja gruntów do celów drogowych
17.1 Wstępne rozważania
17.2 Drogowa klasyfikacja gruntów w Związku Radzieckim
17.3 Klasyfikacja gruntów do budowy lotnisk według A. Casagrandego
17.4 Zalecenia klasyfikacji OSŻD
17.5 Drogowa klasyfikacja gruntów według AASHO
17.6 Klasyfikacja gruntów do budowy dróg i lotnisk według autora

ROZDZIAŁ 18
Badania terenowe i opracowanie dokumentacji geotechnicznych
18.1 Cel i etapy badań terenowych
18.2 Wstępne badania rozpoznawcze
18.3 Otwory badawcze - doły próbne i wierceniaj654
18.4 Badania geotechniczne terenowe
18.5 Wyznaczanie uogólnionych wartości cech gruntów
18.6 Dokumentacja geotechniczna

ROZDZIAŁ 19
Nomogramy ITB-ZW do wyznaczania cech fizycznych gruntów
19.1 Wstęp
19.2 Opis nomogramów
19.3 Dokładność nomogramów
19.4 Objaśnienie sposobu korzystania z nomogramów
Bibliografia
Skorowidz


Newsletter

Schowek


Brak tytułów w schowku.